Ekosystem

 

 De levande organismerna tillsammans med den icke-levande delen av miljön. Exempel på ekosystem är en trädgård, en barrskog, en sjö eller ett hav. De flesta ekosystem är mycket känsliga för störningar. Den rådande balansen rubbas om delar av systemet förändras eller tas bort. Fördjupning, Om man tar en sjö som exempel på ett ekosystem kan det i stora drag se ut på följande sätt, Olika livsformer finns på skiftande djup, eftersom de har anpassat sig till den omgivning som de klarar bäst. På grundare vatten finns den största delen av vegetationen och där hittas också de djur som livnär sig på denna. Exempel är snäckor, som lever av algerna på växternas stjälkar, sötvattensgråsuggan, som konsumerar döda organiska lämningar, och svampdjur, som sitter på växter och pålar och som filtrerar plankton och partiklar av dött organiskt material ur vattnet. De små djuren hjälper på så vis till att rena vattnet. Växterna syrsätter vattnet och fungerar som föda åt många av djuren. Rovfiskar av varierande storlek håller bestånden av olika arter på en lagom nivå. Dessutom ger de näring till växterna i form av avföring. Om bestånden av stora rovfiskar tas bort ökar antagligen beståndet av mindre fiskar. Det ökade antalet fiskar behöver mat och därmed ökar konsumtionen av smådjur. Minskningen av smådjur kan leda till att vattnet inte renas på samma sätt som förut utan grumlar igen. Det i sin tur kan leda till att solljus inte kan tränga ned till växterna, som behöver det till sin fotosyntes, och därmed minskar syrsättningen av vattnet. En sådan utveckling kan ta lång tid och vara knappt märkbar. En liten förändring kan leda till omfattande skador på omgivningen.